Deysselbuurt.nl

Veelgestelde vragen

Kijk hier voor de meest actuele planning en zie wanneer de werkzaamheden starten aan uw woonblok en wanneer u een peildatum krijgt.  

Met renovatie, sloop en nieuwbouw maken we meer verschillende soorten woningen. Zo kunnen meer mensen een woning vinden die past bij hun portemonnee en bij de grootte van hun huishouden.
Kortom, na de vernieuwing:

 • vinden huishoudens van verschillende groottes een passende woning in de buurt. Er komen bijna twee keer zoveel woningen voor gezinnen.
 • kunnen ouderen in hun buurt blijven wonen, in een geschikte woning en met de juiste zorg en ondersteuning dichtbij.
 • kunnen jongeren, die in de buurt zijn opgegroeid, een eigen woning vinden.

We willen van de Van Deysselbuurt een ‘gemengde’ buurt maken met verschillende soorten woningen. Het blijft een buurt met veel woningen in de sociale huur. Het aantal sociale huurwoningen is na de vernieuwing gelijk. Ook gaan we woningen bijbouwen, ongeveer 600 woningen. Omdat we zoveel woningen gaan bijbouwen kunnen we een gemengde buurt creëren zonder dat het aantal sociale huurwoningen afneemt. In de nieuwe situatie zijn er naast sociale huurwoningen ook woningen in de vrije sector, middeldure huurwoningen en koopwoningen. En naast woningen voor gezinnen maken we ook woningen voor jongeren en senioren.

Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vernieuwingsplannen voor de Van Deysselbuurt. Hierdoor zijn de plannen en de financiering van de plannen definitief. We gaan nu verder met de uitwerking van de plannen. Hier betrekken we buurtbewoners bij. Bijvoorbeeld bij de inrichting van het groen en het uiterlijk van de nieuwbouw. Of het invullen van het programma voor jongeren- en ouderenwoningen. Ook kunnen bewoners in bewonerscommissies meepraten over de plannen voor hun woongebouw.

Omdat uw woning gesloopt/gerenoveerd wordt, komt u in aanmerking voor een stadsvernieuwingsurgentie. Dit betekent dat u bij het zoeken naar een woning in Woningnet voorrang heeft op andere woningzoekende in Amsterdam. Om een sv urgentie te krijgen, vraagt Rochdale een peildatum aan bij de gemeente. Zodra de gemeente de peildatum afgeeft bent u vanaf dat moment stadsvernieuwingsurgent. 

De peildatum is de datum waarop u stadsvernieuwingsurgent bent en dus met voorrang kan zoeken naar een woning in Woningnet.

Het aanvragen van de peildatum doen we in fases en dus niet voor de gehele buurt. We volgen hiervoor de planning van de werkzaamheden. Ongeveer anderhalf jaar voor de start van de werkzaamheden krijgt u een stadsvernieuwingsurgentie.

Ja, dat kan. Maar u hebt dan geen SV-urgentie. Wel kunt u dan een verhuiskostenvergoeding krijgen. 

De bewonersbegeleider houdt wekelijks spreekuur om bewoners te helpen bij de herhuisvesting. Hier kunt u met uw vragen terecht. Ook helpt Rochdale u als u niet beschikt over een computer of om andere redenen niet zelf kunt zoeken.

Voordat uw SV-urgentie ingaat, krijgt u bezoek van de bewonersbegeleider om uw woonwensen en uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Dan bepalen we hoe we u het beste kunnen helpen.

De grens voor een SV-urgentie ligt in 2022 op €57.080. Verdient u meer dan dit bedrag? Dan komt u niet in aanmerking voor een SV-urgentie. U moet dan op zoek naar een woning in de vrije sector of een koopwoning.

Rochdale biedt woningen in de middenhuur aan. Ook in de Deysselbuurt. Deze woningen hebben een huurprijs tussen de ca. €750 en €1.000 per maand. Om voor deze woningen in aanmerking te komen moet uw netto-maandinkomen minimaal 3 keer de bruto-huurprijs (huur + servicekosten) zijn. Dus bijvoorbeeld: de huur + servicekosten van een woning bedraagt €900. Dan moet u netto per maand €2.700 verdienen.

Let op: middenhuur-woningen vallen in de vrije sector. Dat betekent dat u hiervoor geen huurtoeslag kunt krijgen.

Kinderen tot 18 jaar tellen mee met uw huishouden. Kinderen van 23 jaar en ouder die de afgelopen 5 jaar aaneengesloten staan ingeschreven op het adres van hun ouders, komen in aanmerking voor een semi-stadsvernieuwingsurgentie. Op het moment van de peildatum moeten de inwonende kinderen 23 jaar of ouder zijn. Ook moeten zij voldoen aan de inkomenseisen voor een sociale huurwoning. Let op: inwonende kinderen die verhuizen met (of zonder) semi-urgentie krijgen geen verhuiskostenvergoeding.

Als de hoofdhuurder verhuist, blijft de semi-urgentie van inwonende kinderen gewoon geldig (totdat de urgentietermijn is verlopen). De inwonende kinderen moeten dan wel meeverhuizen naar de nieuwe woning van de hoofdhuurder. Zij kunnen niet in de oude woning blijven wonen.

1. U gebruikt uw stadsvernieuwingsurgentie om definitief naar een andere woning te verhuizen.

2. U verhuist naar een woning in een andere buurt. Zodra de nieuwbouw af is, mag u met voorrang reageren op de nieuwbouwwoningen in de Van Deysselbuurt. Dat kan alleen als er een passende nieuwbouwwoning beschikbaar is. Daarvoor kijken we naar uw inkomen en samenstelling van uw huishouden

3. U verhuist direct naar een nieuwgebouwde woning elders in de buurt. Dat kan alleen als er één beschikbaar is.

4. U verhuist naar een gerenoveerde woning in de Van Deysselbuurt.

1. U gebruikt uw stadsvernieuwingsurgentie om definitief naar een andere woning te verhuizen. 2. U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning. Na maximaal 8 maanden verhuist u naar een nieuwgebouwde of een gerenoveerde woning in de Van Deysselbuurt. 3. U verhuist naar een woning in een andere buurt. Zodra de nieuwbouw af is, mag u met voorrang reageren op de nieuwbouwwoningen in de Van Deysselbuurt. 4. U verhuist direct naar een nieuwgebouwde woning elders in de buurt. Dat kan alleen als er één beschikbaar is.

Bewoners van de te slopen complexen uit de buurt krijgen een terugkeermogelijkheid. Dat betekent dat u, als er een passende nieuwbouwwoning beschikbaar is, daarnaar kunt doorschuiven.

Het nieuwbouwprogramma biedt ruimte voor terugkeer van de huidige huurders wanneer zij dit wensen. De voorwaarden voor terugkeer (passendheid en beschikbaarheid) worden uitgewerkt in het sociaal plan.

Bewoners van renovatiecomplexen behouden in de meeste gevallen hun huurovereenkomst, en kunnen in de meeste gevallen dus terugkeren in hun woning. In gevallen waarbij de huurovereenkomst bij renovatie wordt opgezegd, krijgen bewoners de mogelijkheid terug te keren naar een andere woning in het complex.

U ontvangt de verhuisvergoeding in delen. Bij sloop ontvangt u ongeveer 70% bij opzegging van uw huidige woning. U kunt dit bedrag dan gebruiken voor de verhuizing en inrichting van uw nieuwe woning. Het restant (ongeveer 30%) ontvangt u na oplevering van uw woning.

Verhuist u met uw SV-urgentie naar een woning buiten de Van Deysselbuurt en wilt u, nadat de nieuwbouw gereed is, terugkeren naar de Van Deysselbuurt? Dan ontvangt u een extra verhuiskostenvergoeding van €1.500. Ook dat bedrag keren we in twee delen uit.

Als u bij renovatie naar de wisselwoning en terugverhuist, keren we u de verhuiskostenvergoeding uit in drie delen. Het eerste deel (ongeveer 20%) ontvangt u een maand voor de renovatie, als u de sleutel van de wisselwoning krijgt. Het tweede deel (ongeveer 60%) ontvangt u een maand voor de oplevering van uw woning. Het restant (ongeveer 20%) ontvangt u bij oplevering van de wisselwoning.

Let op: over bovenstaande percentages worden afspraken gemaakt in het sociaal plan. Die kunnen dus per project verschillen. Het totaalbedrag van €6.505 (prijspeil 2022) staat wel vast. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Op basis van uw huidige inkomen wordt beoordeeld of u een stadsvernieuwingsurgentie krijgt. De grens voor een SV-urgentie ligt in 2022 op €57.080. Verdient u meer dan dit bedrag? Dan komt u niet in aanmerking voor een SV-urgentie.

Het kan dus zijn dat als u nu in de vrije sector huurt, u toch een stadsvernieuwingsurgentie krijgt. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gedaald.

Sociale én vrije sector huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging of -bevriezing. Huurbevriezingen worden tegelijk met de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd. Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd. Of een huishouden in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing hangt af van het aantal personen in het huishouden, het huishoudinkomen en de (netto) huurprijs van de woning. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een van onze bewonersbegeleiders: Mike Vermeulen (06 2125 8073) of Shin Chiu (06 4327 4544).

Ondanks dat uw inkomen eigenlijk te hoog is kunt u in het geval van renovatie in de meeste gevallen wel terugkeren naar uw huidige woning. Dit kan alleen niet als uw huidige woning ingrijpend verandert qua oppervlak en indeling.

In Amsterdam zijn afspraken gemaakt over inkomensgrenzen bij sociale verhuur. Omdat u meer dan € 57.080 (prijspeil 2022) verdient komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dit betekent dus dat u niet kunt reageren op woningen in de sociale huur. Wel kunt u als uw woning wordt gerenoveerd in de meeste gevallen gewoon terugkeren naar uw huidige woning. Ook heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding. Als uw woning gesloopt wordt, kunt u mogelijk doorstromen naar een vrije sector woning in de buurt. Het plan is namelijk om ook woningen in de vrije sector toe te voegen in de buurt. Mogelijk dat u daar voor in aanmerking komt. Dit is wel afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de planning en de samenstelling van uw huishouden.

Woningcorporaties wijzen woningen passend toe. Dit houdt in dat bij de toewijzing van een woning wordt gekeken naar uw inkomen. Zo proberen we te voorkomen dat u te veel huur betaalt. Bij Woningnet kunt u dus alleen reageren op woningen die aansluiten bij uw inkomen.

Bij renovatie spreken we in het sociaal plan een huurverhoging af. Keert u terug in uw woning? Dan betaalt u uw oude huur + deze huurverhoging.

Als u na de sloop van uw woning verhuist (of terugkeert) in de nieuwbouw, krijgt u een nieuwe huurprijs. Rochdale stelt de huurprijzen vast op basis van de grenzen van het passend toewijzen. Dat betekent dat voor 1-2 persoonshuishoudens die recht hebben op huurtoeslag de huur €633,25 zal bedragen. Voor 3- of meer persoonshuishoudens die recht hebben op huurtoeslag zal de huur €678,66 bedragen. Voor huishoudens die geen recht hebben op huurtoeslag bedraagt de huur €763,47. Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 2022.

Kijk voor meer informatie over passend toewijzen op https://www.rochdale.nl/inkomensvoorwaarden

Tijdens de renovatie moet u vanwege de overlast tijdelijk de woning uit. Rochdale regelt een tijdelijke woning (wisselwoning) voor u.

Wordt uw woning gesloopt? Dan regelt Rochdale geen wisselwoning voor u. U verhuist met behulp van uw stadsvernieuwingsurgentie naar een vaste nieuwe woning. Vanuit deze nieuwe woning krijgt u de mogelijkheid om terug te keren naar de nieuwbouw in de Van Deysselbuurt.

We kunnen niet voor iedereen garanderen dat de wisselwoning in uw buurt is. We proberen zoveel mogelijk woningen in de buurt te reserveren als wisselwoning, maar zijn afhankelijk van de opzeggingen van andere huurders van Rochdale.
Deze is gelijk aan uw huidige huurprijs en de woningen zijn voorzien van vloerbekleding, raambekleding en lampen.
Bewoners die tijdelijk huren, bijvoorbeeld antikraak, zijn geen huurders van Rochdale. Zij huren via een leegstandsbeheerder. Rochdale heeft dus geen overeenkomst met deze huurders. Ook vallen zij niet onder het sociaal plan. Er kan dus geen beroep worden gedaan op voorzieningen en vergoedingen die onderdeel zijn van het sociaal plan. Voor meer informatie dienen zij contact op te nemen met hun beheerder.
Vanaf 2040 moeten alle woningen in Amsterdam van het aardgas af. Nieuwbouw wordt sowieso niet meer aangesloten, bij renovatie wordt bekeken hoe uw woning van het gas af kan.

We willen voorzieningen in de buurt die aansluiten bij de behoefte van de buurt en die passen in een woonbuurt. Het is niet de bedoeling om bijvoorbeeld meer detailhandel toe te voegen. Qua voorzieningen denken we aan maatschappelijke voorzieningen zoals een buurthuis, gezondheidszorg etc. We gaan de basisschool verplaatsen naar de Lodewijk van Deysselstraat.

De maximale snelheid in alle straten in de buurt wordt 30 km/uur. Andere extra mogelijkheden om de snelheid te verminderen worden onderzocht.

De herinrichting van de openbare ruimte wordt nog onderzocht.

De buurt is een typische tuinstadbuurt met veel en veelzijdig groen. Iedere bewoner kijkt uit op het groen: de eigen achtertuin, de groene binnentuinen en/of de parkstrook langs het water. Het groen is sfeerbepalend voor de buurt.

Deze groenstructuur blijft behouden en wordt versterkt. We willen het groen graag zo inrichten dat het meer gebruikt kan worden.

Als eerste maken we een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte. Deze wordt in overleg met bewoners opgesteld.

De school wordt verplaatst naar een nieuw te bouwen locatie in de Van Deysselstraat.

Nu is er nog een blauwe zone. Er wordt onderzocht of vanaf 2024 betaald parkeren kan worden ingevoerd. Deze plannen zijn nog niet duidelijk.

In het zuidelijk gebied worden parkeerplaatsen gemaakt op de binnenterreinen, zodat niet al het parkeren in de openbare ruimte hoeft te worden opgelost.

Dat hangt af van uw situatie. Voor nieuwbouwwoningen geeft de gemeente geen ontheffingen blauwe zone af. Er is onder voorwaarden een uitzondering mogelijk voor mensen die vanwege de sloop of ingrijpende renovatie van hun woning moeten verhuizen en op dat moment een ontheffing blauwe zone hebben. U bent dan een zogenoemde herhuisvester

Alleen in deze gevallen hebt u als herhuisvester in uw nieuwe woning recht op een ontheffing blauwe zone:

 • Moet u vanwege de sloop of ingrijpende renovatie van uw woning verhuizen? En verhuist u naar een nieuwbouwwoning binnen de buurt? Dan hebt u op het nieuwe adres ook recht op een ontheffing blauwe zone. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Op het moment van verhuizen hebt u een geldige ontheffing blauwe zone.
  • In het nieuwbouwcomplex waar u gaat wonen zijn geen parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig.
 • Moet u vanwege de sloop of ingrijpende renovatie van uw woning verhuizen? En kunt u niet direct binnen de buurt doorverhuizen maar maakt u gebruik van een terugkeeraanbod van uw woningcorporatie? Dan hebt u op het adres waar u later terugkeert ook recht op een ontheffing blauwe zone. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Op het moment dat u verhuist naar de woning die niet direct binnen de buurt ligt hebt u een geldige ontheffing blauwe zone.
  • In het complex waar u gaat wonen nadat u terugverhuisd bent zijn geen parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig.

Ja.

U kunt de ontheffing blauwe zone online aanvragen op amsterdam.nl/blauwezone. De gemeente kijkt dan of u op het oude adres in de buurt al een ontheffing had.

Let op: op dit moment worden er nog geen nieuwbouwwoningen aangeboden in de Van Deysselbuurt. U kunt nog tot u verhuist een ontheffing blauwe zone aanvragen. Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/blauwezone.

Ja, de beperkingen voor aanvragen ontheffingen blauwe zone gelden alleen voor nieuwbouw, niet voor gerenoveerde woningen.

Ja daar gelden in principe dezelfde regels voor.

Kijk voor meer informatie over parkeervergunningen op:

amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/parkeervergunning-bewoners/